پلن هاست معمولی ایران

قیمت ها به ریال میباشد

x1

2 گیگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
تمامی امکانات نامحدود
تحویل آنی پس از پرداخت
کنترل پنل سی پنل
بک آپ گیری هفتگی
هارد اس اس دی

x2

5 گیگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
تمامی امکانات نامحدود
تحویل آنی پس از پرداخت
کنترل پنل سی پنل
بک آپ گیری هفتگی
هارد اس اس دی

x3

10 گیگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
تمامی امکانات نامحدود
تحویل آنی پس از پرداخت
کنترل پنل سی پنل
بک آپ گیری هفتگی
هارد اس اس دی

x4

25 گیگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
تمامی امکانات نامحدود
تحویل آنی پس از پرداخت
کنترل پنل سی پنل
بک آپ گیری هفتگی
هارد اس اس دی

x5

50 گیگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
تمامی امکانات نامحدود
تحویل آنی پس از پرداخت
کنترل پنل سی پنل
بک آپ گیری هفتگی
هارد اس اس دی

x6

100 گیگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
تمامی امکانات نامحدود
تحویل آنی پس از پرداخت
کنترل پنل سی پنل
بک آپ گیری هفتگی
هارد اس اس دی